Tytuł projektu: „Wdrożenie 2 innowacyjnych produktów dla branży lotniczej i motoryzacyjnej
poprzez zastosowanie innowacji procesowej przez WAKO TOOLS Waszczuk Sp.J.”

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
(RPO WM 2014-2020)
Działanie 3.3 „Innowacje w MŚP ”
w ramach III Osi priorytetowej:
„Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości „

Nr umowy: RPMA.03.03.00-14-8806/17

Krótki opis projektu:
Projekt dotyczy rozwoju firmy Wako Tools poprzez wdrożenie innowacji produktowej w skali kraju
oraz procesowej w skali województwa mazowieckiego. Firma posiadając duże doświadczenie
w branży narzędziowej poprzez przeprowadzone prace B+R uzyskała wyniki, które pozwolą jej
zrealizować cel, jakim jest zdobycie przewagi na rynku konkurencyjnym. Wyniki prac B+R to
opracowanie nowych założeń związanych z geometrią, materiałem i powłoką dla specjalistycznych
narzędzi dla branży motoryzacyjnej – wiertła do karoserii samochodowej oraz dla branży lotniczej –
przeciągacza samolotowego. Innowacja procesowa wdroży nowe podejście w firmie Wnioskodawcy
do procesu produkcyjnego oraz umożliwi wprowadzenie znacząco ulepszonych produktów na rynek.
Wydłużenie cyklu życia narzędzia oraz nowe funkcjonalności zostaną osiągnięte poprzez realizację
inwestycji skupiającej się na doposażeniu parku maszynowego w następujące elementy: szlifierkę
CNC wraz z oprogramowaniem, sprężarka śrubowa, filtr odciągu mgły olejowej, filtr cząstek stałych w
oleju, laser do znakowania oraz platformę B2B do kontaktów z klientami, która ułatwi wprowadzenie
nowych produktów na rynek.

Cele i efekty projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie innowacji procesowej w firmie WAKO TOOLS, za pomocą której
nastąpi wdrożenie dwóch znacząco ulepszonych i innowacyjnych w skali kraju produktów w postaci:
przeciągacza lotniczego i wiertła do karoserii, będących wynikiem prac B+R. Niniejsza inwestycja
wprowadzi zasadnicza zmianę procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie poprzez pełną
automatyzację procesów niezbędnych do wykonania znacząco ulepszonych narzędzi. Zakup
obrabiarki – szlifierki CNC stanowić będzie milowy krok w kierunku rozwoju przedsiębiorstwa Wako
Tools, który pozwoli pominąć szereg dotychczasowych procesów produkcyjnych w firmie. Ponadto na
etapie wdrożenia Wnioskodawca będzie prowadził współpracę z Instytutem Mechaniki Precyzyjnej,
która będzie polegać na wspólnej optymalizacji pracy maszyny, aby zachować parametry jakościowe
znacząco ulepszonych produktów w postaci przeciągacza lotniczego i wiertła do karoserii. Inwestycja
wpłynie na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez możliwość
zaoferowania znacząco ulepszonych narzędzi. Realizacja inwestycji stworzy możliwość wdrożenia do
produkcji innowacyjnych wyrobów, zwiększenie możliwości produkcyjnych oraz umożliwienie
wprowadzania dalszych ulepszeń do oferty przedsiębiorstwa.
Realizacja projektu uczyni ofertę Wnioskodawcy bardziej korzystną i atrakcyjną. Dzięki zakupowi
nowoczesnej szlifierki poprawią się możliwości techniczne Wako w obrębie realizacji nietypowych
geometrii czy kształtów narzędzi , nawiązywanie nowych kontaktów handlowych oraz wzmacnianie
konkurencyjności przedsiębiorstwa umożliwiając jego dalszy rozwój w zakresie poszerzania oferty
produktowej.

Wartość projektu ogółem: 2 426 175,00
Wartość wydatków kwalifikowanych: 1 972 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 788 800,00 zł